Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Bij wet bepaalde instanties kunnen eventueel (zonder uw toestemming) wel toegang krijgen tot het dossier. Uiteraard stel ik u hiervan wel in kennis als dit het geval is.

De gegevens uit uw dossier kunnen eventueel nog gebruikt worden om andere zorgverleners te informeren of voor het gebruik binnen intercollegiale toetsing. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen (zie hieronder).

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

PRIVACY OP DE NOTA VOOR DE ZORGVERZEKERING

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota (indien van toepassing) kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
De volgende gegevens komen op uw nota te staan: uw naam, adres en woonplaats, geboortedatum, de datum van de behandeling, een korte omschrijving van de soort van behandeling en het tarief van de behandeling.